Zu den Hauptinhalten springen

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a dodání našich produktů: Firemní zákazníci

VOP ke kupní smlouvě

1. Obecná ustanovení

1.1 Poskytovatel uskutečňuje veškeré dodávky a plnění výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (VOP). VOP zákazníka nejsou uplatňovány, a to ani v případě, že s nimi poskytovatel nevyjádřil výslovný nesouhlas.

1.2 Tyto VOP platí i v případě, že poskytovatel bez výhrad realizuje plnění vůči zákazníkovi s vědomím, že na straně zákazníka existují protichůdné nebo odlišné podmínky. V takových případech platí přijetí plnění zákazníkem jako uznání těchto VOP při současném a tímto předem předpokládaném upuštění od platnosti jeho vlastních VOP.

2. Nabídky a ceny

2.1 Nabídky jsou vždy nezávazné. Není-li uzavřena písemná smlouva, dochází k uzavření smlouvy až písemným potvrzením zakázky ze strany poskytovatele. Pokud poskytovatel provede plnění, aniž bylo zákazníkovi předtím doručeno potvrzení zakázky, uzavírá se smlouva v okamžiku dodání, resp. začátku realizace dodávky nebo plnění.

2.2 Plnění je poskytováno za ceny a za zvláštních podmínek stanovených příslušnou kupní smlouvou, popř. včetně dokladu o realizaci plnění. Ceny, které jsou v ní uvedeny, jsou závazné.

2.3 Náklady na balení, dopravu, poštovné a ostatní přepravní náklady nejsou zahrnuty v ceně.

2.4 Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, rozumějí se ceny jako netto částka, ke které je nutno přičíst zákonem stanovenou DPH (platné sazby: www.bundesfinanzministerium.de).

3. Účel smlouvy, dodávky a plnění

3.1 Obsah/charakter a rozsah dodávek a plnění, ke kterým se zavazuje poskytovatel, vyplývají, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, z příslušné smlouvy, popř. včetně dokladu o realizaci plnění, resp. pokud není takový doklad k dispozici, z potvrzení zakázky, vždy s příslušným popisem produktu v tomto pořadí. Popis produktu je kdykoliv k nahlédnutí u poskytovatele.

3.2 Smlouva, resp. doklad o realizaci plnění vychází ze zákazníkem sdělených odborných a funkčních požadavků. Smlouva, resp. doklad o realizaci plnění uvádí zejména dohodnutá kritéria plnění.

3.3 Přechod rizik a nákladů nastává u přímých dodávek zákazníkovi v okamžiku vyzvednutí z dodavatelského závodu, resp. distribučního centra.

3.4 Přepravní a jiné obaly ve smyslu zákona o obalech nejsou přijímány zpět. Náklady na likvidaci obalů nese zákazník.

3.5 Případná plnění související s analýzou, plánováním a poradenstvím pro doklad o realizaci plnění realizuje poskytovatel pouze na základě zvláštní zakázky.

4. Dodací termíny a lhůty

4.1 Termíny a lhůty jsou závazné, pokud byly poskytovatelem a zákazníkem v konkrétním případě písemně dohodnuty jako závazné. Lhůta k plnění začíná běžet, pokud není dohodnuto jinak, uzavřením smlouvy, případně odesláním potvrzení zakázky. Pevný dodací termín se sjednává s výhradou, že poskytovatel obdrží pro něj nezbytné dodávky a plnění od svých subdodavatelů včas a v souladu se smlouvou.

4.2 Přiměřené dílčí dodávky jsou přípustné a mohou být fakturovány zvlášť.

4.3 Není-li stanovená doba poskytování plnění dodržena kvůli událostem, za které poskytovatel nenese odpovědnost (včetně stávky nebo výluky), přesouvají se termíny plnění o dobu přerušení včetně přiměřené fáze rozběhu.

4.4 Pokud se poskytovatel dostane zcela nebo částečně do prodlení s poskytováním plnění, je náhrada škody a náhrada výdajů zákazníka z důvodu prodlení za každý započatý týden omezena na 0,5 % ceny za tu část plnění, která nemůže být z důvodu prodlení využita. Celková odpovědnost za prodlení je omezena na 5 % celkové ceny příslušné zakázky. Toto ustanovení neplatí, pokud k prodlení dojde v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání poskytovatele.

4.5 Při zpoždění plnění má zákazník v rámci zákonných ustanovení nárok na odstoupení od smlouvy pouze v případě, že je zpoždění způsobeno poskytovatelem. Pokud zákazník namísto plnění uplatní oprávněný nárok na náhradu škody a náhradu výdajů, pak je oprávněn požadovat za každý uplynulý týden zpoždění 1 % z ceny za tu část plnění, kterou nebylo možné z důvodu zpoždění využívat, celkem však
nejvýše 10 % z celkové ceny příslušné zakázky. Ustanovení v bodu 4.4 věta 3 platí analogicky.

5. Povinnosti zákazníka / prodlení s převzetím

5.1 Zákazník sdělí poskytovateli kontaktní osobu, která může během realizace smlouvy za zákazníka provádět závazná rozhodnutí. Tato osoba musí být k dispozici pro výměnu potřebných informací a poskytování součinnosti při potřebných rozhodnutích pro realizaci smlouvy. Potřebná rozhodnutí zákazníka musí být kontaktní osobou zajištěna bez zbytečného prodlení a bezprostředně poté musí být smluvními stranami společně písemně zdokumentována.

5.2 Zákazník je povinen dodávky neprodleně zkontrolovat, zda jsou úplné, shodují se s dodacími doklady a netrpí zvenku viditelnými vadami, a neprodleně uplatnit nárok na odstranění viditelných odchylek a vad. Škody vzniklé při přepravě, které jsou viditelné při dodání, nebo chybná množství musí zákazník navíc zaznamenat na potvrzení o příjmu dotyčné přepravní společnosti. Nedojde-li do dvou týdnů od doručení zboží zákazníkovi k reklamaci, je příslušná dodávka považována za vyřízenou podle podmínek smlouvy, s výjimkou případů, kdy nebylo možné nesoulad se smlouvou i přes pečlivou kontrolu zjistit. Škody neviditelné při dodání musí zákazník oznámit poskytovateli během těchto dvou týdnů, jakmile je zjistí. Ustanovení § 377 Obchodního zákoníku zůstává nedotčeno.

5.3 Pokud se zákazník nachází v prodlení s přijetím dodávek a plnění, je poskytovatel oprávněn písemně mu stanovit přiměřenou lhůtu pro přijetí dodávek a plnění a po marném uplynutí této lhůty požadovat namísto plnění smlouvy paušální náhradu, která obnáší 20 % hodnoty nepřijatých dodávek a plnění. Zákazník má právo doložit, že poskytovateli nevznikla žádná nebo jen nepatrná škoda. Odškodnění pak musí být podle doložených skutečností stanoveno v nižší výši, popř. vyloučeno.

6. Výhrada vlastnictví

6.1 Dodané zboží zůstává až do plné úhrady všech pohledávek z obchodního vztahu, včetně vedlejších pohledávek, nároků na náhradu škody a proplacení šeků a směnek, majetkem poskytovatele. Oprávněná zadržení platby z důvodu vad podle bodu 7.6 věta 2 jsou respektována. Výhrada vlastnictví zůstává zachována i v případě, že jsou jednotlivé pohledávky poskytovatele zahrnuty do účtu započtených pohledávek a saldo je započteno a uznáno.

6.2 Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zákazníkem zpracováno na novou movitou věc, proběhne zpracování pro poskytovatele, aniž by poskytovateli základě toho vznikla nějaká povinnost. Nová věc se stává majetkem poskytovatele. Při zpracování, smíchání nebo spojení se zbožím, které nenáleží poskytovateli, získává poskytovatel spoluvlastnický podíl na nové věci odpovídající poměru fakturovaných hodnot svého zboží s výhradou vlastnictví vůči celkové hodnotě. Zákazník je oprávněn k dalšímu prodeji nebo k montáži zboží s výhradou vlastnictví pouze tehdy, pokud pohledávky podle bodu 6.3 také skutečně přejdou na poskytovatele. Oprávnění zákazníka k prodeji, zpracování nebo montáži zboží s výhradou vlastnictví v rámci řádné obchodní činnosti končí zrušením ze strany poskytovatele v důsledku trvalého zhoršení majetkových poměrů zákazníka, nejpozději však při zastavení jeho plateb nebo podání návrhu na insolvenční řízení, popř. při zahájení insolvenčního řízení na jeho majetek.

6.3 Zákazník tímto postoupí pohledávky se všemi vedlejšími právy vyplývajícími z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví – včetně případných pohledávek ze zůstatků – poskytovateli, který je přijme. Pokud bylo zboží zpracováno, smícháno nebo spojeno s jiným zbožím a poskytovatel na něm získal spoluvlastnický podíl ve výši svých fakturovaných hodnot, náleží mu podíl na pohledávce z kupní ceny odpovídající hodnotě jeho práv na zboží. Pokud zákazník pohledávku prodá v rámci pravého faktoringu, je pohledávka poskytovatele ihned splatná a zákazník poskytovateli postoupí vzniklou pohledávku vůči faktorovi a neprodleně poskytovateli zprostředkuje výtěžek z prodeje. Poskytovatel přijímá toto postoupení pohledávky již nyní.

6.4 Zákazník je oprávněn inkasovat postoupené pohledávky, pokud splní své finanční závazky. Zplnomocnění k inkasu zaniká při odvolání, nejpozději však při prodlení zákazníka s platbou nebo při podstatném zhoršení majetkových poměrů zákazníka. V takovém případě zákazník poskytovatele zplnomocňuje, aby odběratele informoval o odstoupení a sám inkasoval pohledávky. Zákazník je povinen poskytovateli na vyžádání vydat přesný soupis pohledávek, které zákazníkovi přísluší, včetně jmen a adres odběratelů, výše jednotlivých pohledávek, data vystavení faktur atd., sdělit mu veškeré informace potřebné pro uplatnění postoupených pohledávek a umožnit mu kontrolu těchto informací.

6.5 Pokud hodnota existujících garancí pro poskytovatele překročí hodnotu všech pohledávek o více než 20 %, je poskytovatel na žádost zákazníka nebo třetí osoby dotčené nadměrným zajištěním poskytovatele povinen uvolnit zajištění v příslušném rozsahu podle své volby.

6.6 Zástava nebo zajišťovací převod vlastnického práva zboží s výhradou vlastnictví, resp. podstoupených pohledávek, jsou nepřípustné. Poskytovatel musí být neprodleně informován o zabavení majetku s uvedením zástavního věřitele.

6.7 Pokud poskytovatel převezme předmět dodávky zpět z důvodu výhrady vlastnictví, dojde k odstoupení od smlouvy
pouze v tom případě, pokud to poskytovatel výslovně prohlásí. Poskytovatel může uspokojit své nároky vyplývající ze zboží s výhradou vlastnictví, které převzal zpět, přímým prodejem.

6.8 Zákazník opatruje zboží s výhradou vlastnictví pro poskytovatele bezúplatně. Musí ho pojistit proti běžným nebezpečím, jako např. požár, krádež a voda, v obvyklém rozsahu. Zákazník tímto postupuje své nároky na odškodnění, které mu přísluší v případě škodních událostí výše uvedeného druhu ve vztahu k pojišťovacím společnostem nebo jiným stranám povinným k náhradě škody, poskytovateli ve výši fakturované hodnoty zboží. Poskytovatel toto postoupení přijímá.

6.9 Veškeré pohledávky a práva vyplývající z výhrady vlastnictví u všech zvláštních forem definovaných v těchto podmínkách zůstávají zachovány až do úplného osvobození od eventuálních závazků, které poskytovatel v zájmu zákazníka uzavřel.

7. Platby, vzájemný zápočet a zadržení věci

7.1 Pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak, jsou platby v zásadě splatné během sedmi kalendářních dnů od data fakturace vyplaceně k platebnímu místu bez jakékoliv slevy.

7.2 Splatnost poskytnutá zákazníkovi předpokládá pro každou jednotlivou zakázku dostatečný dostupný úvěrový limit. Pokud příslušná zakázka překročí dostupný úvěrový limit, je poskytovatel oprávněn poskytovat plnění této a dalších zakázek pouze proti platbě předem nebo garanci v podobě bankovní záruky od peněžního ústavu nebo pojistitele úvěru registrovaného v Evropské unii. Totéž platí, pokud jsou poskytovateli po potvrzení zakázky oznámeny okolnosti, které zpochybňují bonitu zákazníka.

7.3 Pokud zákazník pohledávku ke sjednanému termínu splatnosti zcela nebo zčásti neuhradí, je poskytovatel oprávněn zrušit uzavřené dohody o slevách a také dohody o splatnostech pro všechny k tomuto okamžiku neuhrazené pohledávky a prohlásit je za okamžitě splatné. Poskytovatel je dále oprávněn poskytovat další plnění pouze proti platbě předem nebo garanci v podobě bankovní záruky od peněžního ústavu nebo pojistitele úvěru registrovaného v Evropské unii.

7.4 Při ekonomické neschopnosti zákazníka splnit své povinnosti vůči poskytovateli, resp. při podání návrhu na insolvenci zákazníka, může poskytovatel odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem. Ustanovení § 321 Občanského zákoníku a § 112 insolvenčního zákona zůstávají nedotčena. Zákazník poskytovatele včas informuje o hrozící platební neschopnosti.

7.5 Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na některý z bankovních účtů poskytovatele.

7.6 Poskytovatel je oprávněn v případě splatnosti účtovat úroky ve výši 5 %. V případě prodlení je poskytovatel oprávněn požadovat úroky ve výši 8 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Právo poskytovatele na uplatnění vyšší škody zůstává nedotčeno.

7.7 Zákazník může započítávat pohledávky nebo zadržovat platby z důvodu vad pouze v případě, že mu skutečně přísluší nároky na platbu z důvodu věcných a/nebo právních vad. Zákazník může zadržovat platby z důvodu vad pouze v přiměřené výši k dané vadě a i to jen tehdy, pokud je výskyt vady nepochybný. Ustanovení v bodu 8.2 platí analogicky. Zákazníkovi nepřísluší zadržovací právo, pokud dojde k promlčení jeho nároku na náhradu škody. V ostatních případech může zákazník provádět zápočet nebo uplatňovat zadržovací právo pouze proti nesporným nebo pravomocně rozhodnutým pohledávkám. Uplatňování zadržovacího práva zákazníkem pomocí práva reciprocity, které nevychází ze smlouvy založené na těchto Všeobecných obchodních podmínkách, je vyloučeno. Práva zákazníka vyplývající z § 478 Občanského zákoníku zůstávají nedotčena.

8. Věcné vady

8.1 Poskytovatel se zaručuje vůči zákazníkovi, že dodávky a plnění budou při uplatňování podle podmínek smlouvy odpovídat bodu 3.1.

8.2 Pouhé nepatrné odchylky od smluvně dohodnuté jakosti nejsou důvodem pro uplatnění nároků vyplývajících z odpovědnosti za vady výrobku. Nárok na plnění na základě odpovědnosti za vady výrobku je rovněž vyloučen v případě, že je odchylka od smluvně dohodnuté jakosti způsobena nadměrným nebo nesprávným používáním nebo přirozeným opotřebením. To samé platí pro takové odchylky, které vznikají působením zvláštních vnějších vlivů, které se ve smlouvě nepředpokládají; patří k nim také použití předmětu dodávek a plnění v prostředí, které nebylo poskytovatelem schváleno. Uplatnění nároků je dále vyloučeno při prodeji použitého zboží.

8.3 Zákazník musí případné věcné vady oznámit písemně, ve srozumitelné a podrobné formě s uvedením informací potřebných pro identifikaci a analýzu vad. Není-li dohodnuto jinak, použije k tomu příslušné formuláře a postupy poskytovatele. Ustanovení v bodu 12.1 věta 3 platí analogicky. Kromě toho musí zákazník podpořit poskytovatele také v případě potřeby při odstraňování vad.

8.4 Pokud zákazníkovi přísluší nároky na odstranění vad, má nejprve právo pouze na náhradní plnění v rámci přiměřené lhůty. Náhradní plnění zahrnuje podle volby poskytovatele buď odstranění vad, nebo nové plnění. Při volbě poskytovatele jsou přiměřeně zohledněny zájmy zákazníka. Pokud proběhne náhradní plnění, přechází vlastnictví předmětů vyměněných v rámci náhradního plnění v okamžiku výměny na poskytovatele. Zpracování oznámení zákazníka o věcných vadách poskytovatelem má pouze za následek zamezení promlčení, pokud k tomu existují zákonné předpoklady. Náhradní
plnění může mít vliv výhradně na promlčení vady, která je příčinou náhradního plnění.

8.5 Pokud se náhradní plnění nezdaří nebo nemá být provedeno z jiných důvodů, může zákazník při splnění zákonných předpokladů náhradu snížit, odstoupit od smlouvy a/nebo podle ustanovení bodu 10.1–10.3 požadovat náhradu škody nebo výdajů. Zákazník uplatní právo volby, které mu přísluší, v rámci přiměřené lhůty; ta zpravidla činí 14 kalendářních dnů ode dne, kdy je zákazník s touto možností práva volby seznámen.

8.6 Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, odebere poskytovatel zboží zpět a vrátí zákazníkem uskutečněnou úhradu po odečtení hodnoty odpovídající době možného užívání zboží zákazníkem.

8.7 Promlčecí lhůta pro uplatnění vad vyplývajících z odpovědnosti za věcné vady činí jeden rok od zákonného začátku promlčecí lhůty. Zákonné lhůty zůstávají nedotčeny, pokud zákon v § 438 odst.1 č. 2 Občanského zákoníku (stavby a předměty pro stavby) předepisuje delší lhůty, a také při úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností poskytovatele, zejména jeho zákonného zástupce nebo pověřence, při záměrném zamlčení vady a v případech ublížení na životě, ublížení na těle nebo ublížení na zdraví a také v případě nároků vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou produktu.

8.8 Pokud není dohodnuto jinak, hradí zákazník doplňkové výdaje potřebné pro účely náhradního plnění, zejména přepravní, cestovní, pracovní a materiálové náklady, které vyplývají ze skutečnosti, že dlužné plnění přesunul na jiné místo použití, než bylo oznámeno poskytovateli při uzavření smlouvy. Ustanovení § 439 Občanského zákoníku zůstávají v ostatním nedotčena.

8.9 Poskytovatel může požadovat náhradu svých výdajů, pokud
-⁠ koná na základě hlášení, aniž se vyskytne nějaká vada, s výjimkou případů, kdy zákazník nemohl s vynaložením přiměřeného úsilí rozpoznat, že se nevyskytla žádná vada nebo
-⁠ mu vzniknou dodatečné náklady kvůli nesprávnému plnění povinností zákazníka, zejména podle ustanovení bodu 8.2 a 8.3.

8.10 Ustanovení pro postih zákazníka podle §§ 478, 479 Občanského zákoníku zůstávají nedotčena.

9. Právní nedostatky

9.1 Poskytovatel ručí zákazníkovi za porušení práv třetích osob svým předmětem plnění pouze tehdy, pokud je předmět plnění zákazníkem používán v souladu se smlouvou, zejména v prostředí předpokládaném ve smlouvě. Ručení za porušení práv třetích osob je dále omezeno na práva třetích osob na území Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a také na místo smluvně dohodnutého užívání předmětu plnění. Ustanovení bodu 8.2
věta 1 platí analogicky.

9.2 Pokud třetí osoba uplatňuje vůči zákazníkovi nároky vyplývající z porušení jejích práv předmětem plnění poskytovatele, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn, avšak ne povinen, se na své náklady proti uplatněným nárokům bránit, pokud je to přípustné.

9.3 Pokud jsou prostřednictvím předmětu plnění poskytovatele porušena práva třetí osoby, poskytovatel podle vlastní volby a na vlastní náklady:
- zajistí zákazníkovi právo k užívání předmětu plnění nebo uvede předmět plnění do takového stavu, aby neporušoval práva třetích osob nebo
- odebere předmět plnění zpět a přitom vrátí zákazníkem uskutečněnou úhradu (po odečtení přiměřené náhrady za užívání podle ustanovení bodu 8.6 věta 2 a 3), jestliže poskytovatel nemůže dosáhnout jiné nápravy s přiměřenými náklady. Přitom jsou přiměřeně zohledněny zájmy zákazníka.

9.4 Promlčení nároků zákazníka z důvodu právních nedostatků se řídí ustanoveními bodu 8.7. Pro uplatnění nároků na náhradu škody a výdajů doplňkově platí ustanovení bodu 8.5.

10. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

10.1 Poskytovatel ručí zákazníkovi vždy za náhradu škody - za škody způsobené jím a také jeho zákonnými zástupci a pověřenci úmyslně nebo hrubou nedbalostí,
- podle zákona o odpovědnosti za škody způsobené vadou výrobku a
- za škody vyplývající z újmy na životě, na těle nebo na zdraví, za které odpovídá poskytovatel, jeho zákonní zástupci nebo pověřenci.

10.2 Poskytovatel ručí za drobnou nedbalost, pokud on nebo jeho zákonní zástupci či pověřenci neporušili žádný důležitý smluvní závazek (tzv. kardinální povinnost), jehož splnění ve své podstatě umožňuje řádnou realizaci smlouvy, resp. jehož porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a na jehož dodržení (jako např. v případě závazku poskytovat nezávadné plnění) smí zákazník vždy spoléhat. V ostatních případech je ručení za drobnou nedbalost vyloučeno. Pokud poskytovatel ručí za drobnou nedbalost, je odpovědnost u věcných a majetkových škod omezena na typickou smluvní a předvídatelnou škodu. Odpovědnost za jiné, vzdálené následné škody je vyloučena. Pro každou jednotlivou škodní událost se odpovědnost za škody způsobené vadou produktu omezuje na smluvní hodnotu.
Odpovědnost za škody způsobené vadou výrobku podle ustanovení bodu 10.1 zůstává tímto odstavcem nedotčena.

10.3 Pro promlčení platí analogicky ustanovení bodu 8.7.

10.4 Pro nároky na náhradu výdajů a ostatní nároky zákazníka vůči poskytovateli vyplývající z odpovědnosti za škody způsobené vadou produktu platí analogicky ustanovení bodu 10.1–10.3.

11. Export

11.1 Všechny dodávky a plnění jsou poskytovatelem dodávány za dodržení aktuálně platného německého zákona o vnějších hospodářských vztazích (AWG) / německého nařízení o zahraničním obchodu a platbách (AWV) / nařízení ES o zboží dvojího užití a ustanovení o vývozu zboží do USA a jsou určeny k používání a k setrvání v zemi dodání dohodnuté se zákazníkem.

11.2 Při přeshraničních dodávkách zboží a poskytování plnění hradí zákazník vzniklé náklady na clo, poplatky a jiné daně, pokud není v konkrétní smlouvě uvedeno jinak.

11.3 Pokud zákazník plánuje (opětovný) export, je povinen před vyvezením produktů do zahraničí získat potřebná povolení, zejména od příslušného úřadu pro zahraniční obchod. Sám si obstará informace o příslušných platných ustanoveních a nařízeních a vyřídí (opětovný) export na vlastní odpovědnost. Poskytovatel nemá v tomto ohledu žádnou povinnost poskytovat informace, poradenství nebo součinnost.

11.4 Pokud zákazník při (opětovném) vývozu zboží do jiné země, resp. dovozu z jiné země poruší zákonná ustanovení platná pro vývoz, resp. dovoz a pokud jsou od poskytovatele ze strany vývozní nebo dovozní země nebo tranzitního státu na základě tamních zákonných ustanovení uplatňovány nároky, zavazuje se zákazník osvobodit poskytovatele od všech vzniklých finančních závazků v této věci a kromě toho je povinen uhradit poskytovateli škodu vzniklou v důsledku (opětovného) vývozu, resp. dovozu zboží uskutečněného v rozporu se zákonnými ustanoveními.

12. Různé

12.1 Změny a doplňky veškerých smluv uzavřených mezi smluvními stranami musí být sjednávány pouze v písemné podobě. Tomuto požadavku na písemné zpracování je vyhověno textovou podobou (126b Občanského zákoníku). Pokud byla ve smlouvě výslovně dohodnuta písemná podoba (např. pro změnu smlouvy, oznámení o zamezení plnění nebo odstoupení od smlouvy), není textová podoba dostačující. Ústní dohody platí pouze v případě, že jsou během dvou kalendářních dnů potvrzeny poskytovatelem v textové podobě.

12.2 Poskytovatel a zákazník jsou povinni zachovávat mlčenlivost o obchodních a firemních tajemstvích a také o ostatních informacích označených za důvěrné, které jsou známy v souvislosti s jejich smluvním vztahem, resp. vyplývajícím smluvním vztahem. Předávání takových informací osobám, které se neúčastní uzavření, provádění nebo uplatňování smluvního vztahu, smí probíhat – pokud neexistuje zákonná povinnost – pouze s výslovným písemným souhlasem smluvního partnera. Není-li dohodnuto jinak, končí tato povinnost po uplynutí pěti let od oznámení příslušné informace, avšak ne před ukončením smluvního vztahu mezi poskytovatelem a zákazníkem. Smluvní partneři uloží tyto povinnosti také svým zaměstnancům a případným zapojeným třetím osobám.

12.3 Poskytovateli a zákazníkovi je známo, že elektronická a nekódovaná komunikace (např.
prostřednictvím e-mailu) je spojena s bezpečnostními riziky. U tohoto druhu komunikace proto ani poskytovatel ani zákazník neuplatňují žádné nároky, které jsou založeny na chybách kódování, s výjimkou případů, kdy bylo kódování předem dohodnuto.

12.4 Veškeré smluvní vztahy smluvních stran podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) je vyloučeno.

13. Místo plnění a místně příslušný soud

13.1 Místem plnění pro všechny závazky vyplývající ze smluvních vztahů smluvních stran je sídlo poskytovatele.

13.2 Místně příslušným soudem pro všechny soudní spory vyplývající ze smluvních vztahů smluvních stran a také pro spory ohledně vzniku a účinnosti těchto smluvních vztahů je vůči podnikatelům, právnické osobě veřejného práva nebo veřejnoprávnímu subjektu sídlo poskytovatele. Poskytovatel je však oprávněn zákazníka zažalovat v jeho sídle.

 

Dokumenty ke stažení: